foto01VÝBOR PZ DOLINA

Predseda PZ Roman Volek
Tajomník PZ
Dezider Mekký
Poľov. hospodár
Ján Krčula ml.
Finančný hospodár
Ivan Izakovič
Strelecký a kynologický referent
Milan Mekký
Kontrolór PZ
– Matej Krčula

ČO VRAVÍ ZÁKON O PYTLIACTVE

§ 310 Pytliactvo 1

Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo ich ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 2, Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) hromadne účinným alebo zavrhnutia hodným spôsobom, b) V rozsahu malom, alebo c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. 3, Odňatie slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ak už bol za taký čin odsúdený, b) vo väčšom rozsahu, c) závažným spôsobom konania 4, Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 5, Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu

SPRÁVY O ČINNOSTI

  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009 (26,0 kB | 178x stiahnuté)
  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008 (27,0 kB | 89x stiahnuté)
TOP-SITE