• 25.11.2017
  • 09:00
  • Súpisné čísla 1 - 60

V sobotu 25.11.2017 vykoná Dobrovoľný hasičský zbor Obce Košolná povinné preventívne protipožiarne prehliadky domov od súpisného čísla 1 po súpiusné číslo 60.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sú občania povinní umožniť vykonanie tejto prehliadky.

TOP-SITE