VOLEBNÉ OBDOBIE 2014-2018

starosta-fotoStarosta obce:  PhDr. Martin Halaksa
Obecné zastupiteľstvo:  František Loučka (zástupca starostu),
 František Bohuš, Ing. Slavomíra Hvizdošová, Jozef Lapšanský, Mgr. Igor Rábara, Miriam Stanová, Iveta Široká

ZOBRAZIŤ ARCHÍV SAMOSPRÁVY»

Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu (starostky).
Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

TOP-SITE