Celkový počet súborov na stránke 33, s celkovou veľkosťou 3,8 MB z toho:


Záväzné nariadenia (33)

   VZN č. 1/2020 - schválené  ( 193,5 kB  | 29.06.2020 )
   príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8b  ( 111,4 kB  | 09.06.2020 )
   príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8a  ( 821,5 kB  | 09.06.2020 )
   príloha č. 1 k VZN č. 01/2020 - záväzná časť  ( 213,0 kB  | 09.06.2020 )
   Návrh VZN č. 01/2020  ( 34,5 kB  | 09.06.2020 )
   VZN Obce Košolná č.3/2019  ( 60,7 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   VZN Obce Košolná č.2/2019  ( 93,5 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   VZN č. 1/2019  ( 40,0 kB  | 05.06.2019 )
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná  ( 26,5 kB  | 07.07.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 50,6 kB  | 12.04.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 15,0 kB  | 21.03.2017 )
   Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.  ( 95,0 kB  | 19.01.2017 )
   VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná  ( 864,0 kB  | 15.06.2016 )
   Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva  ( 26,5 kB  | 30.03.2016 )
   VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( 78,5 kB  | 30.12.2015 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná  ( 145,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná  ( 31,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná  ( 24,0 kB  | 02.10.2013 )
   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 113,5 kB  | 15.12.2011 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 137,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 27,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 54,5 kB  | 14.11.2009 )
   VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 49,5 kB  | 25.10.2008 )
   VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 47,0 kB  | 28.06.2008 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 26,5 kB  | 14.02.2007 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 25,0 kB  | 14.02.2007 )
   VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 112,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku  ( 44,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína  ( 70,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 48,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 04/2004 o školskom obvode  ( 25,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 105,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná  ( 49,0 kB  | 14.02.2006 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE