Celkový počet súborov na stránke 536, s celkovou veľkosťou 338,7 MB z toho:


Ostatné dokumenty (131)

   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011  ( 35,6 kB  | 24.02.2016 )
   Informácie o ochrane obyvateľov - skladačka  ( 3,2 MB  | 11.02.2014 )
   Informácie o ochrane obyvateľov - prospekt  ( 75,0 kB  | 11.02.2013 )
   Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2010  ( 27,0 kB  | 11.03.2011 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010  ( 30,0 kB  | 11.02.2011 )
   Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009  ( 26,0 kB  | 16.05.2010 )
   Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2009  ( 29,0 kB  | 11.03.2010 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009  ( 31,5 kB  | 11.02.2010 )
   Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008  ( 27,0 kB  | 11.04.2009 )

Tlačivá a formuláre (21)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  ( 20,5 kB  | 11.06.2016 )
   Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  ( 69,5 kB  | 28.04.2016 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 59,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.  ( 38,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( 21,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( 22,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( 20,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( 72,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu  ( 10,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 17,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 44,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( 31,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 51,5 kB  | 11.06.2015 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 30,0 kB  | 11.06.2015 )
   Oznámenie o výrube  ( 34,0 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 45,5 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 47,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( 41,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 67,0 kB  | 11.06.2015 )

Tlač a periodiká (6)

   Obecný spravodaj 2014-01  ( 2,0 MB  | 20.07.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-02  ( 826,8 kB  | 06.02.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-01  ( 1,6 MB  | 16.07.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-02  ( 3,7 MB  | 17.01.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-01  ( 1,5 MB  | 09.07.2012 )
   Obecný spravodaj 2011-02  ( 4,6 MB  | 09.01.2012 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE