Celkový počet súborov na stránke 801, s celkovou veľkosťou 504,3 MB z toho:


Finančné dokumenty (135)

   Plnenie rozpočtu - august 2016 - výdavková časť  ( 189,3 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 05/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 04/2016  ( 19,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 03/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 02/2016  ( 17,0 kB  | 23.09.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015 - schválený  ( 151,0 kB  | 23.06.2016 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2015  ( 53,7 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - výdavková časť  ( 156,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - príjmová časť  ( 21,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - príjmová časť  ( 24,4 kB  | 31.05.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - výdavková časť  ( 1 002,3 kB  | 31.05.2016 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015  ( 150,9 kB  | 31.05.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015  ( 148,5 kB  | 31.05.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť  ( 72,8 kB  | 12.04.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť  ( 45,5 kB  | 12.04.2016 )
   Nariadenie starostu obce - finančné transakcie  ( 17,5 kB  | 07.03.2016 )
   Výročná správa za rok 2013  ( 160,5 kB  | 11.05.2014 )
   Hodnotiaca správa za rok 2013  ( 195,5 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2013  ( 192,0 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2012  ( 180,0 kB  | 11.05.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY  ( 61,1 kB  | 11.02.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY  ( 42,8 kB  | 11.02.2013 )

Územné plánovanie (45)

   Verejná vyhláška - NN rozvody  ( 1,4 MB  | 11.12.2020 )
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
   Zámer prenájmu majetku - p. Majkút  ( 501,5 kB  | 22.04.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť  ( 213,5 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka  ( 44,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť  ( 205,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy  ( 12,7 MB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny  ( 807,1 kB  | 10.02.2020 )
   Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019  ( 30,5 kB  | 10.02.2020 )
   zámer predaja majetku obce  ( 500,9 kB  | 21.01.2020 )
   Verejná vyhláška - strategický dokument  ( 37,0 kB  | 10.12.2019 )
   Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"  ( 93,1 kB  | 13.03.2019 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis  ( 135,3 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF  ( 15,9 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis  ( 500,2 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti  ( 3,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie  ( 5,6 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny  ( 5,7 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2  ( 3,0 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1  ( 2,9 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie  ( 2,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a  ( 6,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori  ( 1,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 25.01.2018 )
   Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením  ( 4,9 MB  | 16.01.2018 )
   Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23  ( 137,0 kB  | 03.11.2017 )
   Verejná Vyhláška  ( 1,2 MB  | 12.07.2017 )
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
   Žiadosť o zmenu územného plánu  ( 56,0 kB  | 31.03.2017 )
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
   Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2  ( 27,2 kB  | 28.03.2017 )
   Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1  ( 21,2 kB  | 28.03.2017 )
   Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním  ( 12,0 kB  | 12.10.2016 )
   Otvorenie ÚPNO Košolná  ( 17,8 kB  | 12.10.2016 )
   Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná  ( 1,1 MB  | 23.09.2016 )
   Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví  ( 106,8 kB  | 21.03.2016 )
   Záväzná časť ÚPN obce Košolná  ( 137,5 kB  | 18.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - textová časť  ( 502,3 kB  | 14.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - tabuľková časť  ( 21,1 kB  | 13.10.2009 )
   01 Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 13.10.2009 )
   02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 1,7 MB  | 13.10.2009 )
   02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 6,4 MB  | 13.10.2009 )
   03 Dopravné vybavenie  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo  ( 3,1 MB  | 13.10.2009 )
   06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES  ( 5,8 MB  | 13.10.2009 )
   07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely  ( 5,7 MB  | 13.10.2009 )
   08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb  ( 3,2 MB  | 13.10.2009 )

Záväzné nariadenia (33)

   VZN č. 1/2020 - schválené  ( 193,5 kB  | 29.06.2020 )
   príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8b  ( 111,4 kB  | 09.06.2020 )
   príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8a  ( 821,5 kB  | 09.06.2020 )
   príloha č. 1 k VZN č. 01/2020 - záväzná časť  ( 213,0 kB  | 09.06.2020 )
   Návrh VZN č. 01/2020  ( 34,5 kB  | 09.06.2020 )
   VZN Obce Košolná č.3/2019  ( 60,7 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   VZN Obce Košolná č.2/2019  ( 93,5 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   VZN č. 1/2019  ( 40,0 kB  | 05.06.2019 )
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná  ( 26,5 kB  | 07.07.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 50,6 kB  | 12.04.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 15,0 kB  | 21.03.2017 )
   Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.  ( 95,0 kB  | 19.01.2017 )
   VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná  ( 864,0 kB  | 15.06.2016 )
   Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva  ( 26,5 kB  | 30.03.2016 )
   VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( 78,5 kB  | 30.12.2015 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná  ( 145,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná  ( 31,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná  ( 24,0 kB  | 02.10.2013 )
   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 113,5 kB  | 15.12.2011 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 137,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 27,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 54,5 kB  | 14.11.2009 )
   VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 49,5 kB  | 25.10.2008 )
   VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 47,0 kB  | 28.06.2008 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 26,5 kB  | 14.02.2007 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 25,0 kB  | 14.02.2007 )
   VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 112,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku  ( 44,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína  ( 70,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 48,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 04/2004 o školskom obvode  ( 25,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 105,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná  ( 49,0 kB  | 14.02.2006 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE