Celkový počet súborov na stránke 707, s celkovou veľkosťou 414,0 MB z toho:


Územné plánovanie (43)

   Verejná Vyhláška  ( 1,2 MB  | 12.07.2017 )
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
   Žiadosť o zmenu územného plánu  ( 56,0 kB  | 31.03.2017 )
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
   Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2  ( 27,2 kB  | 28.03.2017 )
   Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1  ( 21,2 kB  | 28.03.2017 )
   Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním  ( 12,0 kB  | 12.10.2016 )
   Otvorenie ÚPNO Košolná  ( 17,8 kB  | 12.10.2016 )
   Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná  ( 1,1 MB  | 23.09.2016 )
   Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví  ( 106,8 kB  | 21.03.2016 )
   Záväzná časť ÚPN obce Košolná  ( 137,5 kB  | 18.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - textová časť  ( 502,3 kB  | 14.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - tabuľková časť  ( 21,1 kB  | 13.10.2009 )
   01 Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 13.10.2009 )
   02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 1,7 MB  | 13.10.2009 )
   02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 6,4 MB  | 13.10.2009 )
   03 Dopravné vybavenie  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo  ( 3,1 MB  | 13.10.2009 )
   06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES  ( 5,8 MB  | 13.10.2009 )
   07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely  ( 5,7 MB  | 13.10.2009 )
   08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb  ( 3,2 MB  | 13.10.2009 )

Záväzné nariadenia (28)

   VZN Obce Košolná č.3/2019  ( 60,7 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   VZN Obce Košolná č.2/2019  ( 93,5 kB  | 16.12.2019 )
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   VZN č. 1/2019  ( 40,0 kB  | 05.06.2019 )
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná  ( 26,5 kB  | 07.07.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 50,6 kB  | 12.04.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 15,0 kB  | 21.03.2017 )
   Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.  ( 95,0 kB  | 19.01.2017 )
   VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná  ( 864,0 kB  | 15.06.2016 )
   Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva  ( 26,5 kB  | 30.03.2016 )
   VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( 78,5 kB  | 30.12.2015 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná  ( 145,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná  ( 31,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná  ( 24,0 kB  | 02.10.2013 )
   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 113,5 kB  | 15.12.2011 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 137,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 27,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 54,5 kB  | 14.11.2009 )
   VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 49,5 kB  | 25.10.2008 )
   VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 47,0 kB  | 28.06.2008 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 26,5 kB  | 14.02.2007 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 25,0 kB  | 14.02.2007 )
   VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 112,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku  ( 44,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína  ( 70,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 48,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 04/2004 o školskom obvode  ( 25,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 105,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná  ( 49,0 kB  | 14.02.2006 )

Zápisnice a uznesenia (150)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020  ( 19,8 kB  | 27.03.2020 )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020  ( 48,5 kB  | 27.03.2020 )
   Uznesenia zo 20.2.2020  ( 22,6 kB  | 02.03.2020 )
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
   uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019  ( 16,5 kB  | 20.12.2019 )
   zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019  ( 64,0 kB  | 20.12.2019 )
   Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 11.11.2019  ( 210,9 kB  | 26.11.2019 )
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva 11.11.2019
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.11.2019  ( 237,4 kB  | 26.11.2019 )
Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva
   Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019  ( 27,5 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019  ( 27,0 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019  ( 27,5 kB  | 09.10.2019 )
   uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019  ( 497,0 kB  | 09.10.2019 )
   zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019  ( 258,0 kB  | 09.10.2019 )
   uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 59,5 kB  | 02.10.2019 )
   zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 204,2 kB  | 02.10.2019 )
   zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 204,2 kB  | 02.10.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 19,5 kB  | 28.06.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 68,0 kB  | 28.06.2019 )
   Uznesenie z 3.5.2019  ( 18,0 kB  | 07.05.2019 )
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z 3.5.2019  ( 37,5 kB  | 07.05.2019 )
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019  ( 65,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.03.2019  ( 17,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.02.2019  ( 19,0 kB  | 22.02.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019  ( 50,5 kB  | 22.02.2019 )
   Návrh uznesení - 06.02.2019  ( 14,8 kB  | 30.01.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 118,4 kB  | 29.01.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 53,0 kB  | 29.01.2019 )
   Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018  ( 2,2 MB  | 22.01.2019 )
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2018
   uznesenia zo zasadnutia 10.12.2018  ( 867,1 kB  | 04.01.2019 )
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
   Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva  ( 300,0 kB  | 13.08.2018 )
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 9.8.2018
   Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2018  ( 612,4 kB  | 13.08.2018 )
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.8.2018
   uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 9.7.2018  ( 264,2 kB  | 09.08.2018 )
Uznesenia č. 4_2018
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 9.7.2018  ( 766,3 kB  | 09.08.2018 )
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018  ( 4,4 MB  | 02.07.2018 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2018  ( 321,5 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 2 - Poskytnutie informácie OÚ ŽP  ( 897,8 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 1 - Stanovisko okresného prokurátora  ( 245,1 kB  | 02.07.2018 )
   uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva7.5.2018  ( 1,3 MB  | 29.05.2018 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 7.5.2018  ( 3,4 MB  | 17.05.2018 )
   Príloha č. 3  ( 3,2 MB  | 17.05.2018 )
Vyhlásenie poslancov
   Príloha k správe o výsledkoch kontroly č.2/2018 príloha č.2  ( 12,7 kB  | 30.04.2018 )
Príloha k správe - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích Jám"
   Správa o výsledku kontroly č.2/2018-príloha č.2  ( 31,1 kB  | 30.04.2018 )
Správa hlavnej kontrolórky obce - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích jám"
   Správa o výsledku kontroly č.1/2018 príloha č.1  ( 1,5 MB  | 30.04.2018 )
Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly - Kontrola vedenia evidencie pokladne
   Uznesenia č.1_2018  ( 831,4 kB  | 16.03.2018 )
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Košolnej
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  ( 2,8 MB  | 16.03.2018 )
Zápisnica zo zasadnutia OZ V Košolnej
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2017  ( 147,1 kB  | 09.01.2018 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2017  ( 210,0 kB  | 05.01.2018 )
   Zápisnica + uznesenia z rokovania OZ konaného dňa 30.11.2017  ( 264,7 kB  | 20.12.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2017  ( 122,0 kB  | 12.09.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.09.2017  ( 41,2 kB  | 12.09.2017 )
   Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra + zápisnica zo dňa 30.08.2017 z otvárania obálok  ( 112,6 kB  | 04.09.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 07.08.2017  ( 48,5 kB  | 16.08.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2017  ( 144,1 kB  | 16.08.2017 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE