Celkový počet súborov na stránke 598, s celkovou veľkosťou 360,6 MB z toho:


Finančné dokumenty (101)

   Rozpočtové opatrenie č. 02/2016  ( 17,0 kB  | 23.09.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015 - schválený  ( 151,0 kB  | 23.06.2016 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2015  ( 53,7 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - výdavková časť  ( 156,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - príjmová časť  ( 21,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - príjmová časť  ( 24,4 kB  | 31.05.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - výdavková časť  ( 1 002,3 kB  | 31.05.2016 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015  ( 150,9 kB  | 31.05.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015  ( 148,5 kB  | 31.05.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť  ( 72,8 kB  | 12.04.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť  ( 45,5 kB  | 12.04.2016 )
   Nariadenie starostu obce - finančné transakcie  ( 17,5 kB  | 07.03.2016 )
   Výročná správa za rok 2013  ( 160,5 kB  | 11.05.2014 )
   Hodnotiaca správa za rok 2013  ( 195,5 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2013  ( 192,0 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2012  ( 180,0 kB  | 11.05.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY  ( 61,1 kB  | 11.02.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY  ( 42,8 kB  | 11.02.2013 )

Územné plánovanie (35)

   Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"  ( 93,1 kB  | 13.03.2019 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis  ( 135,3 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF  ( 15,9 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis  ( 500,2 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti  ( 3,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie  ( 5,6 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny  ( 5,7 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2  ( 3,0 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1  ( 2,9 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie  ( 2,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a  ( 6,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori  ( 1,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 25.01.2018 )
   Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením  ( 4,9 MB  | 16.01.2018 )
   Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23  ( 137,0 kB  | 03.11.2017 )
   Verejná Vyhláška  ( 1,2 MB  | 12.07.2017 )
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
   Žiadosť o zmenu územného plánu  ( 56,0 kB  | 31.03.2017 )
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
   Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2  ( 27,2 kB  | 28.03.2017 )
   Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1  ( 21,2 kB  | 28.03.2017 )
   Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním  ( 12,0 kB  | 12.10.2016 )
   Otvorenie ÚPNO Košolná  ( 17,8 kB  | 12.10.2016 )
   Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná  ( 1,1 MB  | 23.09.2016 )
   Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví  ( 106,8 kB  | 21.03.2016 )
   Záväzná časť ÚPN obce Košolná  ( 137,5 kB  | 18.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - textová časť  ( 502,3 kB  | 14.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - tabuľková časť  ( 21,1 kB  | 13.10.2009 )
   01 Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 13.10.2009 )
   02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 1,7 MB  | 13.10.2009 )
   02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 6,4 MB  | 13.10.2009 )
   03 Dopravné vybavenie  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo  ( 3,1 MB  | 13.10.2009 )
   06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES  ( 5,8 MB  | 13.10.2009 )
   07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely  ( 5,7 MB  | 13.10.2009 )
   08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb  ( 3,2 MB  | 13.10.2009 )

Záväzné nariadenia (26)

   VZN č. 1/2019  ( 40,0 kB  | 05.06.2019 )
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná  ( 26,5 kB  | 07.07.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 50,6 kB  | 12.04.2017 )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 15,0 kB  | 21.03.2017 )
   Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.  ( 95,0 kB  | 19.01.2017 )
   VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná  ( 864,0 kB  | 15.06.2016 )
   Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva  ( 26,5 kB  | 30.03.2016 )
   VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( 78,5 kB  | 30.12.2015 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná  ( 145,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná  ( 31,5 kB  | 28.03.2014 )
   VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná  ( 24,0 kB  | 02.10.2013 )
   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 113,5 kB  | 15.12.2011 )
   Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 137,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná  ( 27,0 kB  | 03.05.2011 )
   VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 54,5 kB  | 14.11.2009 )
   VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení  ( 49,5 kB  | 25.10.2008 )
   VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 47,0 kB  | 28.06.2008 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 26,5 kB  | 14.02.2007 )
   Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 25,0 kB  | 14.02.2007 )
   VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná  ( 112,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku  ( 44,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína  ( 70,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 48,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 04/2004 o školskom obvode  ( 25,5 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 03/2004 o odpadoch  ( 105,0 kB  | 14.02.2006 )
   VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná  ( 49,0 kB  | 14.02.2006 )

Zápisnice a uznesenia (135)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 19,5 kB  | 28.06.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 68,0 kB  | 28.06.2019 )
   Uznesenie z 3.5.2019  ( 18,0 kB  | 07.05.2019 )
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z 3.5.2019  ( 37,5 kB  | 07.05.2019 )
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019  ( 65,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.03.2019  ( 17,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.02.2019  ( 19,0 kB  | 22.02.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019  ( 50,5 kB  | 22.02.2019 )
   Návrh uznesení - 06.02.2019  ( 14,8 kB  | 30.01.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 118,4 kB  | 29.01.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 53,0 kB  | 29.01.2019 )
   Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018  ( 2,2 MB  | 22.01.2019 )
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2018
   uznesenia zo zasadnutia 10.12.2018  ( 867,1 kB  | 04.01.2019 )
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
   Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva  ( 300,0 kB  | 13.08.2018 )
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 9.8.2018
   Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2018  ( 612,4 kB  | 13.08.2018 )
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.8.2018
   uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 9.7.2018  ( 264,2 kB  | 09.08.2018 )
Uznesenia č. 4_2018
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 9.7.2018  ( 766,3 kB  | 09.08.2018 )
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018  ( 4,4 MB  | 02.07.2018 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2018  ( 321,5 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 2 - Poskytnutie informácie OÚ ŽP  ( 897,8 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 1 - Stanovisko okresného prokurátora  ( 245,1 kB  | 02.07.2018 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE